امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,400

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
یکی از ساحتهای مهم و تأثیرگذار انسان، ساحت جنسی اوست. تمایل های جنسی در نهاد آدمی وجود دارد و به تناسب شرایط سنی، عوامل محیطی بروز و ظهور می یابد. ادامۀ حیات بشر و روابط سازنده و عاطفی میان انسا نها نیز به همین تمایل وابسته است. نیازهای جنسی و روش های درست مواجهه با آن و همچنین کنترل و مدیریت رفتارهای جنسی، بخش قابل توجهی از آموزه های ادیان و مکاتب را به خود اختصاص داده است.اسلام در سبک زندگی خویش، چه در قالب تحلیل و توصیه ها و چه در قالب رفتارهای الگوی پیشوایان خود به این مقولۀ راهبردی توجه نموده است و تلاش کرده تا مرحلۀ حدّ وسط و نقطۀ تعادلی را در این زمینه ارائه کند. از نظر اسلام غریزۀ جنسی، یک تمایل منفی و مذموم نیست، بلکه سرمای های است که بایستی به درستی پاسبانی شود تا در عرصۀ ازدواج و تشکیل نهاد خانواده، کارکردهای اساسی خود را بروز دهد.
در مقابل، انحرا فهای جنسی و اختلال های مربوط به این زمینه، مشکلات روانی و اجتماعی و اخلاقی فراوانی را در مسیر رشد فردی و جمعی بشر قرار داده است و نهادهای اساسی کمال آفرین را دچار بحران کرده است.بازشناسی مبانی نظری و رفتاری اسلام و آموز ه های قرآن و حدیث، در مقولۀ تربیت جنسی در دوره های گوناگون رشدی شامل کودکی، نوجوانی، جوانی و مرحلۀ ازدواج، تلاش شایسته ای است که در مجموعه کتب حاضر صورت گرفته است.
این تألیف که رسالۀ دکتری حجة الاسلام دکتر سید محمود مرویان حسینی است و از سرمایۀ راهنمایی و نظارت اساتید محترم آقایان حجج اسلام دکتر سید محمد باقر حجتی، دکتر جواد ایروانی، دکتر رضا ح قپناه، دکتر حسن نقی زاده و نیز دکتر محمد علی برادران رفیعی بهره برده است، از جمله منشورات مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی است که برای استفادۀ فرهیختگان و عموم مردم در قالب سه کتاب (کودک و نوجوان و تربیت جنسی، جوان و تربیت جنسی، خانواده و تربیت جنسی) انتشار می یابد.
لازم به یادآوری است بخش کلیات این کتاب شامل هویت جنسی، غریزه جنسی، اخلاق جنسی، تربیت جنسی، انحراف جنسی و ویژگی های آموزش جنسی در اسلام به حسب جایگاه مقدماتی در مباحث تربیت جنسی، در هر سه کتاب تکرار شده است.
امید است که منشأ اصلاح اندیشه و رفتارهای آحاد جامعۀ اسلامی در مسیر دستیابی به سبک زندگی اسلامی گردد.
صفحات کتاب :
148
کتابشناسی ملی :
٣٧٩64٧6
شابک :
978-600-7044-13-1
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه کودک و نوجوان و تربیت جنسی