کتاب اسکندر مقدونی و آخرین شاه پارسی pdf

امتیاز
5 / 4.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
روایتی تاریخی از حمله اسکندر به سرزمین پارس و شکست سپاهیان ایران در پایان امپراطوری هخامنشی، حقیقتی در باره فرهنگ ایرانی و پیروزی این فرهنگ بر سپاه اسکندر...
صفحات کتاب :
189
کتابشناسی ملی :
3785406

کتاب های مشابه اسکندر مقدونی و آخرین شاه پارسی