نظر شما چیست؟
دانش اقتصاد بسان دیگر دانش ها، در سده های اخیر تحول و گسترش روزافزونی را به خود دیده است . اقتصادهای جهان غرب، دورانی طلایی را تجربه کردند که در نهایت به افزایش سریع ثروت منجر گردید .
با این حال، این توسعه نتوانست نیازهای همه افراد جامعه را برآورده ساخته و بی عدالتی در توزیع ثروت و درآمد را کاهش دهد. از این رو، سیل انتقادات به نظام سرمایه داری حاکم سرازیر گشته و ضرورت بازنگری در مبانی، مفروضات، نظریات و سیاست های مبتنی بر آن ها را نمایان ساخته است.
براین اساس، رسالت اندیشه وران مسلمان آن است تا با بازگشت به آموزه های سعادتبخش اسلامی و بهره گیری از میراث موجود بشری، برای ارائه الگویی جدید، کارآمد و مبتنی بر مبانی دینی تلاش نمایند..
دیویی :
‭‬‭297/4833
کتابشناسی ملی :
2963594
شابک :
978-964-7673-92-1‬
سال نشر :
1391
صفحات کتاب :
648
کنگره :
‫‬‭‬‭BP230/2‫‭/‮الف‬9آ5 1391

کتاب های مشابه آشنایی با اقتصاد اسلامی