نظر شما چیست؟
احساس جنسی و اندام های مربوط به آن، بخش مهمی از وجود انسان است. در روا نشناسی فلسفی، یکی از قوای انسان نام دارد که بخشی از آن به نیازهای جنسی مربوط به قوه شهویه است. ارضای غر یزه جنسی، یکی از نیازهای اولیه بشر از آغاز خلقت تا به امروز بوده است. اگر این نیاز در ساختار تکو ینی آدمی پیش بینی نشده بود، یا کشش چندانی به ارضای آن نبود، نسل بشر تداوم نمی یافت. در هر جامعه و مکتبی ارضای غر یزه جنسی چهارچوب و اصولی دارد که رعایت آ نها لازم است. افرادی که این چهارچوب و اصول را رعایت نکنند، از نظر آن مکتب و جامعه دارای رفتار جنسی بهنجار شناخته نمی شوند.

کتاب های مشابه جوان و تربیت جنسی