امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
2,000
نظر شما چیست؟
مجموعه سوالات زبان تخصصی شیمی: ۲۰ سال آزمون‌های سراسری کارشناسی ارشد
1- Many of atmatic hydrocarbon are carcinogenic that is, ....................
1) intensely colored 2) cancer causing
3) electron withdrawing 4) spatially flat
کدام یک از جوابهای داده شده را باید در جای خالی جملات زیر قرار داد؟
-1 بسیاری از هیدروکربن های آروماتیک سرطان زا هستند یعنی،
1) به شدت رنگی 2) عامل سرطان زا
3) الکترون کشندگی 4)از نظر فضایی مسطح
صفحات کتاب :
341
کنگره :
‫‬‮‭LB2353‫‬‮‭/ف265م3 1388
دیویی :
‫‭378/1664‮
کتابشناسی ملی :
1863379
شابک :
‫978-964-2989-32-4
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه مجموعه سوالات زبان تخصصی شیمی(کارشناسی ارشد)