امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,000
نظر شما چیست؟
دانش اقتصاد دست کم هفت بخش را در خود جای می دهد که عبارتند از : مبانی (فلسفة) اقتصاد، مکتب اقتصادی ، حقوق اقتصادی ، اخلاق اقتصادی، نظام اقتصادی ، توسعة اقتصادی و علم اقتصاد به معنای خاص . از این میان، مباحث مربوط به حقوق اقتصادی، حجم گسترده ای را در میراث علمی و مکتوب مسلمانان به خود ویژه ساخته است . فقیهان بزرگوار این مباحث را در کنار مباحث مربوط به اخلاق پیوسته بررسی کرده اند. موضوع این نوشتار نیز با « فقه الاقتصاد » اقتصادی ذیلِ عنوان در همین بخش جای می گیرد و تلاش می شود « مبانی فقهی اقتصاد اسلامی » عنوان مهم ترین قواعد و احکام فقهی مرتبط با اقتصاد تبیین گردد...

کتاب های مشابه مبانی فقهی اقتصاد اسلامی