امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
500
نظر شما چیست؟
سبکِ زندگی، بازتابی از فرهنگِ جامعه است که در صورتِ سازگاری با آموزه های وحیانی و خردِ انسانی، سعادتِ مادی و معنوی فرد و اجتماع را به ارمغان می آورد . اسلام با تأکید بر این مهم، نقش مهمی را در ارتقای زندگی بشری به نمایش م ی نهد و با ارائه راهکارهای گوناگونِ فرهنگی، اجتماعی و به خصوص اقتصادی که در آموز ه های گران سنگِ فقیهانِ شیعه نمود یافته است، چشم اندازهای روشنی را در پیشبردِ رسالتِ زندگی سازِ خود ترسیم می کند.
سبکِ زندگ ی در اقتصاد، بخش قابل توجه ی را درا ین باره به خود و یژه ساخته است که اصلاح و بازساز ی رشدمحورِ آن، نویدبخش رفاه عمومی مطلوب، عزت و سربلند ی و استقلال کشور اسلا می و ارتقا ی سطح فرهنگِ عموم ی جامعه خواهد بود...
دیویی :
‫‭‬‮‭297/4833
کتابشناسی ملی :
3419807
شابک :
978-600-7044-07-0
سال نشر :
1392
صفحات کتاب :
88
کنگره :
‫‭BP230/22‫‭/‮الف‬9آ9 1392

کتاب های مشابه آیا در بانکداری اسلامی بهره وجود دارد؟