امتیاز
5 / 0.0
نظر شما چیست؟
روش پژوهش، کتابخانه‌ای و منابع مورد استفاده فرهنگ‌نامه‌های شعری و مجموعه‌ی دواوین شعرای فارسی زبان نظیر دیوان پروین اعتصامی، صائب تبریزی، ابن یمین، منوچهری، حافظ، سعدی، ناصر خسرو و کتاب‌های معتبری از این دست می‌باشد.
این نکته را نیز می‌افزایم که در کتابی مانند «گلزار امثال و حکم» یا در هر بررسی مانند این کتاب به منظور پاسخ به نیاز آموزشی دانشگاه، ‌القای کامل ارزش عملی و کاربردی آن میسّر نیست؛ امّا می‌توان امیدوار بود که القای احساس اهمیّت و لزوم آن برای یکایک دانشجویان و خوانندگان محترم امکان‌پذیر گردد تا حسّ کنجکاوی و شوقِ تتبّع را در ایشان برانگیزد و با کاوش‌های ژرف‌تر در این راستا خویشاوندی بیشتری بین ادب فارسی و عربی ایجاد گردد.

کتاب های مشابه گلزار امثال و حکم فارسی و عربی