امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
4,000
نظر شما چیست؟

کتاب بارش خرد نوشته خانم پوران خاتمی

خانم خاتمی در بارش خرد به موضوع طنز در ادبیات فارسی می پردازد

اگر روانشناسی فرهنگ و روح انتقادی طنزآمیز خاّص ایرانی را بدانیم و تاریخ این مرز و بو م و سرگذشت ملّتی مسلمان و معنی یاب را در طول ادواری که بر او گذشته، از نزدیک بررسی کنیم، می بینیم که این قوم در عین داشتن اندیشه ای نقاّد، نگاهی موشکاف و دلی شاعر مسلک و روحی لطیف و شوخ طبع، چگونه در رهگذر تاریخش در حال مبارزه بوده است، آنگاه پی به رمز لطیفه سازی و ظریفه پردازی و نکته سنجی های زیرکانه و کنایه و ایهام و مجاز می بریم و این نثر قدیمی چقدر شکر ریزان است.

کتاب های مشابه بارش خرد