امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
4,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
جای خرسندی و شکر بسیار است که در آستانه تابش پرتوهای حیات بخش اسلام بر پهنه زمین، خود را در زمانی می یابم که اندیشه اصلاح نه تنها عبث نیست که پیمودن راه های کمال و رشد در هر بعدی از ابعاد انسانی هموارتر و شدنی تر می نماید. وظیفه آنان که در این دوره و در این سرزمین مقدس زندگی می کنند بس سنگین و دشوار است و به طور خاص مسئولیت دانشگاه و دانشگاهیان در کنار حوزه های مقدس علمیه جایگاهی حساس و تعیین کننده در روند حرکت اجتماع دارد. تلاش پیگیر و همه جانبه برای بریدن بندهای وابستگی، جهاد مقدسی است که باید از دانشگاه و حوضه شروع شود و انتشار کتب علمی از سوی ما کوششی است در راستای آنچه ذکر آن رفت. این کوشش زمانی به نتایج مفید میرسد که به طور مداوم از سوی استادان، دانشگاهیان و اندیشمندان متعهد مورد انتقاد و پیشنهاد قرار گیرد.
اینک که چاپ اول این کتاب تقدیم دانشگاهیان ارجمن و مشتاق علم می گردد جای دارد از تمامی عزیزانی که در آماده سازی و تدوین آن تلاش نموده و زحمت زیادی متحمل شده اند تشکر و قدردانی بعمل آید.
صفحات کتاب :
73

کتاب های مشابه تبخیرتعرق گیاهان