امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
30,000
نظر شما چیست؟
پنجه‌هایم می‌شتابند
چنگ می‌زنند ریسمانت را
دل می‌سپرند آسمانت را
اگر...
آه
بیزارم از این نرده‌های استخوانی
از پنجه‌های زخمی از خنجر این خاک
از این زمین گیری بی‌باک
هیهات...
کین منم در حال
این حاصل از مادر خویش
هیهات هزاران بار...
به کجا می‌برد اندوه تو را
این سقف بلند
آه...
کنگره :
‫PIR8058‭‬ ‭/ح8272‫‬‭ک8 1386
دیویی :
‫‭8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
1305521
شابک :
‭978-964-477-313-6‬
سال نشر :
1386
صفحات کتاب :
71

کتاب های مشابه کلمات خیس پس از باران یک شنبه