امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
1,000
نظر شما چیست؟
ایــن پردگی نفاق خواهــد افتاد
ایــن قاعد‍ة فـراق خواهــد افتاد
این دلهره همیشگی بیهوده است
آن حـادثه اتفــاق خواهــد افتاد
صفحات کتاب :
88
کنگره :
‫‭PIR7962‫‭/ن6365ت2 1385
دیویی :
‫‭8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
1102902
شابک :
‭9644772210
سال نشر :
1385

کتاب های مشابه تب ،ترانه ،تنهایی