نظر شما چیست؟
برای آن که سالهای اسارت برایش تنها گذر ثانیه ها بوده است، شاید همه اش همین باشد؛ عبوری خاکستری. اما آن که با اسارت زندگی کرده است و غربت با نگاهش ممزوج شده، برایش در سایه روشن این عبور، رنگهای دیگری نیز هست؛ برای تو، برای من.
صفحات کتاب :
112
کنگره :
955/0843-922
دیویی :
1628/ر9
کتابشناسی ملی :
م8230073
شابک :
978-964-7529-40-6
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه اسارت