امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
12,500
نظر شما چیست؟
»ناصر صدری « درا ین مجموعه شعر، نموداری ا ز تغییرات شعری خود را در یک پروسه زمانی نامشخص (ای کاش شعرها دارای تاریخ سرایش بودند!) به نمایش گذاشته است. حرکت در جهت »غیاب « شعر »صدری « شعری اجتماعی است. به شدت متعهد و ملتزم که در ابتدا این تعهد و التزام تلاش برای مخفی ماندن ندارد و صریح و گاه شعاری و سطحی رخ می نمایند: »می خواستم دریا باشم آن هنگام که طوفانی است/ آن هنگام که آرام / و دستهایم چنان بزرگ و شاد/ تا که هیچ کجا کودکی گرسنه سر بر بالین نگذارد « »اصلا چه فرقی دارند/ وقتی که اینجا همه هم را رنگ م یکنند / سیاه م یکنند/ و حتی گنجشک را هم جای قناری؟!
صفحات کتاب :
88
کنگره :
1390 9 الف 537 د / PIR813
دیویی :
٦2 / 1فا 8
کتابشناسی ملی :
2٦٤9357
شابک :
978 – 600 – 175 – 321 – 3
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-2367-7

کتاب های مشابه این خیابان ها هنوز خواب گنجشک می بینند