امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 37,000
نظر شما چیست؟
برای اجرای هر برنامه مشخص نمودن چارچوب ها و خط مشی های کلی فعالیتها امری ضروری است و سپس روش اجرا و وسایل و امکانات مورد نیاز برای فعالیت و تحقق اهداف تعلیم و تربیت تعیین و انتخاب می شود. روشهای تدریس به دو شکل مطرح می شود:

1ـ روش های تدریس سنتی.
2ـ روش های تدریس جدید.
برای آگاهی بیشتر در فصل اول کتاب کلیات روش تدریس و در فصل دوم هدفهای تعلیم و تربیت و در فصل سوم طراحی آموزشی و اجزای طرح درس و در فصل چهارم تفکر و خلاقیت و در فصل پنجم یادگیری و عوامل مؤثر در یادگیری و در فصل ششم تدریس و عوامل مؤثر در آن و در فصل هفتم الگوهای مختلف تدریس و در فصل هشتم راهبردهای تدریس در دوره های مختلف و در فصل نهم ارتباط انسانی و تأثیر آن در تدریس و یادگیری و در فصل دهم محیط و تأثیر آن در تدریس و یادگیری و در فصل یازدهم نقش معلم در پیشرفت یادگیری و در فصل دوازدهم ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی و در فصل سیزدهم آموزش مجازی را مورد بررسی قرار می دهیم. انتظار می رود خوانندگان، به ویژه مربیان و دانشجویان با مطالعه این کتاب، نگرش صحیحی درباره الگوها و روش های تدریس جدید و در فرایند آموزش مهارت های لازم را برای انتخاب و کاربرد الگوها و روشها به دست آورند.
صفحات کتاب :
240
کنگره :
‫‬‮‭LB1025/3‫‬‮‭/ح26ر9 1392
دیویی :
‫‬‮‭371/102
کتابشناسی ملی :
2462481
شابک :
978-600-5413-56-4‬‬
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه روشهای تدریس پیشرفته