امتیاز
5 / 2.7
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
آب و هواشناسی پزشکی از منظر دو علم آب و هواشناسی و پزشکی قابل تعریف است؛ از نظر دانش آب و هواشناسی، مطالعه نقش آب و هوا در پیدایش و گسترش بیماری ها و استفاده از علم آب و هوا شناسی در درمان بیماری ها، آب و هواشناسی پزشکی نامیده می شود. این موضوع، بخشی از آب و هوا شناسی کاربردی است که آثار منفی و مثبت عناصر آب وهوایی را در پیدایش، درمان و رفع بعضی از بیماری ها مورد بررسی قرار می دهد...
صفحات کتاب :
117

کتاب های مشابه آب و هواشناسی پزشکی