امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 30,000
نظر شما چیست؟
آن روزها ـ روز های خوش کودکی ـ تماشای برچیدن دارهای قالی و هُرّای فرو ریختن شان دلم را هزار پیاله مست می کرد و زبانم را هزار عربده، تیز. به خصوص دار آن قالی هایی که بر آن ها نقش تن آدمی زادگان را پیچیده بودند. هم از این روی بود شاید، که بعد ها از میان خیل پرندگان (دارکوب) را ستودم.
صفحات کتاب :
16
کنگره :
‫‬‭PIR8087/پ78‫‬‭ب21387
دیویی :
8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
1328200
شابک :
‫‭978-964-477-530-7
سال نشر :
1387

کتاب های مشابه بازی با دکمه توفان