امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 30,000
نظر شما چیست؟
خدا کند نفسش مست نسترن باشد
کسی که دوست ندارد کنار من باشد
چرا همیشه رگ سرنوشت زخمی من
تمام زندگی اش دست و پا زدن باشد
بگو کجا ببرم پاره های روحم را
کجاست آنکه بخواهد مرا بدن باشد...
صفحات کتاب :
48
کنگره :
PIR8134‭/م3554‭‫‭خ9 1386
دیویی :
8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
1314498
شابک :
978-964-477-391-4
سال نشر :
1386

کتاب های مشابه خیابان حصار