امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
30,000
نظر شما چیست؟
خدا کند نفسش مست نسترن باشد
کسی که دوست ندارد کنار من باشد
چرا همیشه رگ سرنوشت زخمی من
تمام زندگی اش دست و پا زدن باشد
بگو کجا ببرم پاره های روحم را
کجاست آنکه بخواهد مرا بدن باشد...
صفحات کتاب :
48
کنگره :
PIR8134‭/م3554‭‫‭خ9 1386
دیویی :
8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
1314498
شابک :
978-964-477-391-4
سال نشر :
1386

کتاب های مشابه خیابان حصار