نظر شما چیست؟
در شکل گیری و تکامل نظام مراقبت های پزشکی، اجماع نظر فزاینده بر آن است که تمرینات و فعالیت های مبتنی بر یافته ها، شواهد علمی باشد که مجموعه ای از مقالات معتبر برای پزشکان متخصصان بهداشت روانی ارائه می دهند. تمامی پزشکان مراقبت های پزشکی عمل گرا عمیقا در صدد ارائه بهترین مراقبت های پزشکی ممکن برای بیماران خود هستند. در این مجموعه، هدف ایجاد یک پل ارتباطی بین شکاف اطلاعاتی و پراکندگی آنهاست و ما معتقدیم چنین امری امکان پذیر می باشد.
صفحات کتاب :
178
کنگره :
RJ506‭‬ /ن2‫‬‭د9 1393
دیویی :
‫‬‭618/9289142
کتابشناسی ملی :
3511690
شابک :
978-964-235-287-6‬‬
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه کودک ناآرام