امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000
نظر شما چیست؟
این کتاب دربردارنده ی نقدهای نویسنده به کتاب ««دستور خط فارسی»» فرهنگستان، و دو پاسخ فرهنگستان است که از سال 1387 تا سال 1393 از سوی دو طرف نوشته شده است. این نامه ها بدین شرح است:
(1)نامه ی نخست نویسنده به فرهنگستان در خرداد 1387، درباره ی 37 ««کاستی و نادرستی»» موجود در کتاب ««دستور خط فارسی»» فرهنگستان. (2) پاسخ 21 صفحه ای فرهنگستان در مهر 1388. (3) نامه ی دوم نویسنده در اسفند 1388، دربردارنده ی 62 پاسخ در 47 صفحه. (4) نامه ی سوم نویسنده در تیر 1391، دربردارنده ی 40 قاعده از کتاب ««دستور خط فارسی»». (5) نامه ی چهارم نویسنده در شهریور 1393 به جناب آقای دکتر حداد عادل برای پی گیری پاسخ نامه های پیش. (6) پاسخ 9 صفحه ای فرهنگستان در همان ماه از سال 1393. (7) و (8) نامه ی پنجم و ششم نویسنده در آبان 1393.
صفحات کتاب :
250
کنگره :
PIR2721‫‭/س4ن2 1393
دیویی :
‫‭4‮فا‬1/7
کتابشناسی ملی :
3680816
شابک :
978-600-7269-04-6‬‬
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه نامه های من و پاسخ های فرهنگستان