امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 7,150
نظر شما چیست؟
همین کنار، دلم زیر بوتة گون است
کمی فراتر از آنجا که شاخة جگن است
من و بنفشة کوهی، نگار همدگریم
دل یگانة ما گرچه در دوپیرهن است
صدای هقهق کبک دری ست قهقه نیست
که سوگوار شقایق، شهید بی کفن است
غروب دیر ولی می رسد به خانه، کلاغ
تمام دغدغة او، چومن همین وطن است
هزار سال دگر هم چو بگذری زینجا
اگر ز کوه برآید صدا، صدای من است
صفحات کتاب :
112
کنگره :
‫PIR8223 ‭/و57‫‬‮‭ب4 1393
دیویی :
‫‭8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
3807700
شابک :
‫ ‫‬‬‭978-964-506-899-6
سال نشر :
1393
شابک دیجیتال :
978-600-03-2389-9

کتاب های مشابه برآشفتن گیسوی تاک