امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
3,250

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
بچه ماهی ها، دماغ سوخته و ملول از مخفیگاه های خود بیرون می آیند و با غُرولند به بمبک اعتراض می کنند.
یکی خجالت آوره؛ قلبم داشت از ترس می ترکید.دیگری ماهیِ دروغ گو! بار چندمه که با ما از این شوخیای زشت می کنی؟ یکی دیگر اگه هامور دانا بفهمه، حتماً از آبگیر اخراجت می کنه.
بمبک چ... چ... چی؟! چی گفتی؟! می بینی آق بمبک! می بینی! هـ...ـی... بشکنه... واقعاً بشکنه این باله که نمک نداره؛ منو باش که می خواستم ماجرای جنگیدنم با منقارشمشیری رو براتون تعریف کنم... هـِ! هامور دانا! واقعاً که خیلی بی ذوقین.
صفحات کتاب :
32
دیویی :
‫‭8‮فا‬2‫‬‭م669ی 1389
کتابشناسی ملی :
1873178
شابک :
‫‬‭978-964-506-846-0
سال نشر :
1389
شابک دیجیتال :
978-600-03-2390-5

کتاب های مشابه یونس و بلقا