امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 42,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
در این بررسی ما با دو سوال محوری سروکار داریم. سوال اول ناظر به ماهیت و هویت این جنبش هاست و می پرسد که آیا آن ها جنبش های اسلامی هستند یا چنانچه فرضیات رقیب ادعا می کنند.ماهیت لیبرال دمکراتیک از نوع سکولار یا تجددی دارند؟ سوال دیگر دقیقا به فرضیه پایه ای این بررسی می گردد.چنان که با نگاهی تاریخی می پرسدکه آیا جنبش های کنونی منطقه در پیوند با انقلاب اسلامی ایران قرار دارند و نتیجه موج حاصله از آن در جهان به ویژه جهان اسلام می باشند؟
صفحات کتاب :
294
کنگره :
DSR1564‭ /ت2‫‬‭ک3 1391
دیویی :
955/083
کتابشناسی ملی :
2792503
شابک :
‭978-600-175-394-7‬
سال نشر :
1391
شابک دیجیتال :
978-600-03-2396-7

کتاب های مشابه انقلاب اسلامی ایران و انفتاح تاریخ