کتاب آقای نویسنده تازه کار است

امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
آقای نویسنده تازه کار است اما خواهش می کنم از حضورتان صمیمانه خواهش می کنم فراموش نکنید عنوان داستان این نیست چیز دیگریست . آقای اسبقی برمی گردد البته من هم با شما هم عقیده هم که نویسنده در نام گذاری سلیقه به خرج نداده است اما سوگند می خورم که این حرف را نه برای خوش آمد شما می زنم و نه برای آنکه با بد گویان هم داستان شوم و به نویسنده به تازم . این را می دانید که دنیا ما دنیا آشفته ایست و صلاح هیچکس در این نیست که بکوشد تا آنرا آشفته تر کند .
در این جنگل تو در توی درهم بر هم مسکن ماست بیش از هرچیز به تفاهم احتیاج داریم به اینکه همدیگر را بشناسیم و زبان یکدیگر را درک کنیم در غیر این صورت نمی توان گفت چه پیش خواهد آمد و کار به کجا خواهد کشید ...

کتاب های مشابه آقای نویسنده تازه کار است