امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
8,450
نظر شما چیست؟
می گم خودم می دونم
که چاقو خیلی تیزه
دست من رو می برُه
خون من رو می ریزه
اون وقت آقا دکترا
با یک نخ و یه سوزن
فوری می آن سراغم
دست من رو می دوزن!
صفحات کتاب :
22
دیویی :
8‮فا‬1‫‬‭ح819د 1390
کتابشناسی ملی :
2235640
شابک :
‫‭978-600-175-113-4
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-2399-8

کتاب های مشابه دست بزنم به چاقو؟!