امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
ضربه ای ضعیف به در خورد و صدایی گنگ شنیده شد.ساعت 5 و نیمه . اولین زنگ کلیسارا برای مراسم زدند.
مگری در حالی که بر روی آرنج هایش بلند می شد،فنرهای تخت به صدا درآمدند. اکنون سربازرس مگری در کف سرد اتاق ایستاده بود. صدای گام های سریع را شنید و هنگامی که وارد راهرو شد، شبه زنی را احساس کرد. آنگاه پارچ آب گرم را که ماریتاتن برایش آورده بود برداشت و به دنبال تکه های نی گشت تا صورتش را اصلاح کند...
صفحات کتاب :
55

کتاب های مشابه مرگ مرموز در کلیسا