امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
3,000
نظر شما چیست؟
در بازی وزش باد ، بر دفتر اشعارم
حاصل شد این پیش گفتارم

تو در پرواز مرغان هوس ها ،
تا چه می دانی؟
اگر دانی بگوی ،
از راز این بازی که می داند
ذوقِ فرّار ِکهنهِ ما ،
صفحات کتاب :
128
کنگره :
‫‬‮‭‭PIR8267 /ی5‬‫‬‮‭ب2 1393
دیویی :
‫‮‭8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
3350036
شابک :
978-600-93620-0-4
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه بازی در این صحرا