نظر شما چیست؟
ای آن که به دستش گره های ناملایمات گشوده گردد، و به قدرتش تیغِ مشکلات شکسته باشد، و ای که راه رهایی به آسایش و گشایش از وی خواسته شود.
به قدرتت شداید هموار و به لطفت اسباب و وسایل تأثیرگذار بُوَد. به نیرویت حکم و قضا برقرار، و بر طبق اراده ات هر چیز در کار؛
صفحات کتاب :
7

کتاب های مشابه دعای هفتم امام سجاد (ع): به گاه رخداد حوادث ناگوار و دشواری ها