امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
60,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
تا اینجا معرفت علمی پوپر را تا حدودی روشن کردیم و نشان دادیم که چگونه این دیدگاه که در باب علم مطرح می‌شود، می‌تواند در جامعه هم به عنوان دیدگاهی اساسی پذیرفته شود وحتی بالاتر از آن پذیرفته شده است . تابحال ما بدون علم دقیق به سازوکار آن از آن بهره برده‌ایم و پیشرفت فعلیمان هم ناشی از این نوع طرز تفکر است. و همین طور آزادی بعنوان یکی از اصول اصلی جامعه باز مطرح شد از این پس می‌پردازیم به بررسی اصول اساسی جامعه باز و مشاهده خواهیم کرد که نحوة عمل در این جامعه با دیدگاه معرفت‌شناسی پوپر رابطة نزدیکی دارد.
دیویی :
7 فا 8
کتابشناسی ملی :
3520-87 م
شابک :
0-430-477-964-978
سال نشر :
1387
صفحات کتاب :
160
کنگره :
1387 37 ج / 9654 HG

کتاب های مشابه اندیشه های اجتماعی کارل پوپر