امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
30,000
نظر شما چیست؟
این نوشتار با هدف آموزش و همراهی مؤثر و مفید شما در پاس خگویی به سوالات تشریحی )ویژة آزمون های تشریحی مدارس و هماهنگ نهایی( و سوالات تستی )ویژة داوطلبان کنکور سراسری و آزمون های ورودی( به رشتة تحریر درآمده است.
فارغ از هرگونه ادعا سعی نگارنده بر آن است که با تمام توان و با بهره گیری از تجربة سالیان متمادی در تدریس عربی کنکور، تمام نکاتی را که برای پاسخگویی عالی به سوالات تستی و تشریحی درس عربی نیاز دارید در این کتاب به دست آورید.
امید است که این هدف در عمل نیز مورد تصدیق و تأیید توأم با رضایت شما قرار گیرد، اگر چه ب یهیچ تردید با راهنمایی ها و ارشادهای مشفقانة تان بر غنای آن افزوده خواهد شد.
از شما همکار محترم که افتخار دیدن و مطالعه این مجموعه را مبذول داشتید نیز خواهشمندم حقیر را از مساعدت فکری و همراهی عالمانة خودتان محروم نفرمایید.
صفحات کتاب :
223
کنگره :
‭PJ6203‬‭/د15ک17 1393‬
دیویی :
‭492/75076‬
کتابشناسی ملی :
3499240
شابک :
978-964-8310-93
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه عربی جامع