امتیاز
5 / 4.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
1,500
نظر شما چیست؟
ایران؛ مهد تمدن و فرهنگ
سرزمین مقدسی که همواره در تلاش و تلاطمی است بی انتها برای رسیدن به کمال.
این سرزمین میراثی است بس عظیم برای همة ما ایرانیان که به آن افتخار می کنیم و برای شناخت آن همواره در تلاش و تکاپو هستیم. ملتی که همواره پویا، سازنده و پرافتخار و مقاوم بوده و در هر دوره ای اقوام دیگر را تحت سرشت مقدس خود قرار داده و دنیا را وادار به تعظیم در مقابل خود نموده اند.
از جملة کاملترین و مهمترین دوره های تاریخی این سرزمین امپراتوری هخامنشی است که در سده ششم ق.م. توسط کورش بزرگ تاسیس گردید....
صفحات کتاب :
97
کنگره :
‫‭DSR251‫‭/د4د2 1388
دیویی :
955/016
کتابشناسی ملی :
1519651
شابک :
978-964-2862-97-9
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه داریوش هخامنشی