کتاب مطالعات تطبیقی در نظام آموزش عالی pdf

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
33,000
نظر شما چیست؟
آموزش عالی با قدمت بیش از هشت سده به عنوان نهادی ویژه، مورد توجه دولتها و ملتها است. رشد اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ای در گرو دستیابی به فن آوری نوین و دانش پیشرفته است. این امر صرفاً با تقویت و گسترش آموزش عالی و ارتقای کمی و کیفی برنامه های درسی آموزش عالی میسر است. استفاده از تجارب و دستاوردهای کشورهای پیشرفتۀ صنعتی در زمینه آموزش عالی برای آموزش عالی کشور ما سودمند است. در پنج فصل کتاب به طور مختصر موضوعات و مسائل آموزش عالی بررسی می شود. در فصل اول کلیات نظام آموزش عالی مطرح می گردد. در فصل دوم به بررسی نقش آموزش عالی در توسعه ملی می پردازیم. در فصل سوم توسعه نظام های آموزش عالی و برنامه ریزی و در فصل چهارم عوامل مؤثر در افزایش کیفیت نظام آموزش عالی بررسی می شود و در فصل پنجم ساختار نظام آموزش عالی در چند کشور پیشرفتۀ صنعتی و در حال توسعه منتخب را مورد بررسی قرار می دهیم. امید است که انتشار این مجموعه، به عنوان گامی هرچند کوچک در جهت بررسی موضوعات آموزش عالی، موجبات غنای فکری و عملی دست اندرکاران، برنامه ریزان و علاقه مندان نظام آموزش عالی کشور را فراهم آورد.
صفحات کتاب :
183
کنگره :
‫‬‭LB2325‫‬‭/م8م6 1393
دیویی :
378
کتابشناسی ملی :
3387606
شابک :
978-600-309-082-8‬‬‬
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه مطالعات تطبیقی در نظام آموزش عالی