امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 600
نظر شما چیست؟
(1) پروردگارا! به تو پناه می برم از خروش امواج آز و طمع، تندی خشم و غضب، و چیرگی حسد، سستی صبر، و کمی قناعت؛ و از بدخویی و رذالت، پای فشردن بر شهوت، و بردگی عصبیت و لجاجت، (2) پیروی هوس و روی برتافتن از هدایت، و فرو افتادن در خواب غفلت؛ و از گزاردن کارهای ملال آور و نابه حق، و برگزیدن باطل بر حق؛ و از پافشاری بر گناه، و کوچک انگاشتن خطا، و بزرگ پنداشتن طاعت؛ (3) و از به خود بالیدن توانگران، و خوار داشتنِ تهی دستان؛ خدایا، به تو پناه می آورم از این که به زیردستانمان بد کنیم، و آن را که به ما نیکی کرده سپاسش نگذاریم.
صفحات کتاب :
10

کتاب های مشابه دعای هشتم امام سجاد (ع): در پناه بردن به خدا از اخلاق و افعال ناپسند و بیان آن ها