امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 19,500
نظر شما چیست؟
بیدل دهلوی را همچون صائب تبریزی باید یکی از واضعان سبک هندی دانست.با این تفاوت که دستمایه ی اصلی صائب تمثیل و شیوه ی اختصاصی بیدل، ترکیب سازی در گستره ی شعر سبک هندی یا اصفهانی است.البته، این به آن معنا نیست که بیدل از تمثیل یا اینکه صائب از ترکیب سازی بی بهره است.بلکه، در مقام مقایسه ، فراوانی این دو روش مورد عداقه است که در این یکی بیشتر و در یکی کمتر است. شعرصائب با وجود تمثیل های فراوان و شکار مضمون های تازه در ارتباط با اشیا، نزدیک تر به عامه ی مردم، آسان فهم تر و زودیاب تر است. اما شعر بیدل، به سبب ترکیب سازی های گاه پیچیده ، که از مشخصات زبانی اوست، از شعر صائب و دیگر شاعران سبک هندی ابهام بیشتری دارد و دیرباب تر است...
صفحات کتاب :
480
کنگره :
‫‬‭PIR6645 ‫‬‭/آ19 1390
دیویی :
‫‬‭8‮فا‬1/5
کتابشناسی ملی :
2491074
شابک :
‫‫‬‭978-600-175-165-3‬
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-2414-8

کتاب های مشابه شوخی جوهر