امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 11,050
نظر شما چیست؟
موضوع اصلی این مطالعه، تجربه ای است مشارکتی در باب هنر به منزله راه اصلی به ژرفای بعد مذهبی. فصل اول شمای کلی تجربه مشارکتی و تجربه دینی را ترسیم می کند. فلسفه مارتین هیدگر را به منزله مبنای تحلیل به کاربرده ام. اما هدفم تفسیر فلسفه هیدگر نیست. در فصل دوم نظریه وایتهد در باب اداراک به کار برده شده است تا عملکرد تجربه مشارکتی با دقت بیشتر بررسی شود...
صفحات کتاب :
232
کنگره :
‫NX650‭‬‭ /م5‫‭‬‭م2 1389
دیویی :
‫‭704/9482‬‬
کتابشناسی ملی :
1918601
شابک :
978-964-506-837-8
سال نشر :
1389
شابک دیجیتال :
978-600-03-1479-8

کتاب های مشابه هنر و تجربه دینی