امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 14,300

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
حکیم نظامی گنجوی از جمله حکمای ادب پارسی است که چون حکیم ابوالقاسم فردوسی و حکیم عمر خیام نیشابوری و حکیم سنایی غزنوی و ... شعر پارسی را از قلمرو صرف حس به پهنه ژرف اندیشه کشانید.
حکیم نظامی در آثاری چون مخزن الاسرار و اسکندرنامه، عنقای طبع را از تعلقات و تعینات صرفا زمینی عشق فرا می برد و پای در ساحت منیر خرد و اندیشه می نهد.
صفحات کتاب :
208
کنگره :
PIR5120‫‬‮‭/ب7گ4 1390
دیویی :
8‮فا‬1/23
کتابشناسی ملی :
2282363
شابک :
978-964-506-902-3
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-2416-2

کتاب های مشابه گزیده خمسه نظامی گنجوی