امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
6,500
نظر شما چیست؟

داستان با آنکه قرن ها تأثیر عمیق خود را بر انسان ها گذاشته است و به خصوص در قرون اخیر شرق و غرب و یا همسویان آن ها، با استفاده از این قالب هنری و به قصد نفی فطرت خدایی انسان، جهان را عرصة تاخت و تاز خود کرده اند، ارزش آن بیش از پیش در میان مسلمانان ناشناخته مانده است. هنوز گروه بسیاری بر این باورند که داستان، نوشتة کم ارزشی است و نویسندگان آن، ساده نگرانی هستند که از بد روزگار بدین راه روی آورده اند وگرنه به نگارش موضوعاتی جدی تر می پرداختند. هم ایشانند که خودآگاه و یا ناخودآگاه از عمومیت این زبان و تأثیر عمیق و گرایش فطری انسان ها بدان غافل اند و چشم بر این حقیقت تابان که خداوند بخش هایی از قرآن خویش را به نقل داستان های گوناگون اختصاص داده است می بندند.

صفحات کتاب :
135
کنگره :
PN3373‫‭‬‭/پ43ت2 1387
دیویی :
808/31
کتابشناسی ملی :
1223427
شابک :
978-964-506-502-5
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-2417-9

کتاب های مشابه تاملی دیگر در باب داستان