نظر دیگران

نظر شما چیست؟
بارخدایا، بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را به سوی توبه که محبوبش می داری رهسپار ساز، و از اصرار بر گناه که ناپسندش می شماری برکنار دار.
پروردگارا، هرگاه میان دو زیان گرفتار آییم که یکی دینی و دیگری دنیوی بُوَد، پس زیانمان را در آن دار که فنا شود و بسی زودگذر باشد، و بخشودگی مان در آن گذار که باقی باشد و جاودان بُوَد.
صفحات کتاب :
5

کتاب های مشابه دعای نهم امام سجاد (ع): در توبه و طلب آمرزش از گناهان