امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 13,000
نظر شما چیست؟
اثر حاضر نیز همانند بسیاری از کتاب های مشابه دیگر، به نقاشی غربی می پردازد؛ البته با این تفاوت که به جای دنبال کردن سیر تاریخی هنر، به تعدادی از شاهکارهای شناخته شدۀ دنیای نقاشی و آثار بزرگان توجه کرده و دربارۀ ویژگی های هریک از این آثار هنری، اطلاعاتی ارائه می کند. تمرکز اصلی کتاب، توضیح هرچه بیشتر دربارۀ جزئیات منتخب آثار معرفی شده است و این موضوع، به نگاهی موشکافانه نیاز دارد. درواقع، همان طورکه در ابتدای بحث نیز اشاره خواهیم کرد، میان دیدنِ نقاشی و نگاه کردن به آن، تفاوت وجود دارد. دراین میان، بیننده و شیوۀ تعامل وی با اثر هنری مهم ترین نقش را بازی می کند.
صفحات کتاب :
263
کنگره :
‫‭ND1143‭‮‬‫‭/ک2ھ9 1392
دیویی :
‫‭700
کتابشناسی ملی :
‫ 2757916
شابک :
978-600-175-374-9
سال نشر :
1392
شابک دیجیتال :
978-600-03-1478-1

کتاب های مشابه هنر مشروح