نظر شما چیست؟
بارخدایا! اگر بخواهی از ما در می گذری که این به فضل توست، و اگر بخواهی به کیفر می رسانی که این عین عدل توست.
پس به کرمت عفو خود ارزانی ما دار، و به گذشتت ما را از عذابت در پناه خود گذار، که بی گمان ما را در برابر اجرای عدالتت تاب و توان نباشد، و هیچ یک از ما به جز پناه بردن به عفوت راه گریزی نیابد.
صفحات کتاب :
6

کتاب های مشابه دعای دهم امام سجاد (ع): در التجا و بیان نیاز همه جانبه انسانی به خداوند