امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 7,800
نظر شما چیست؟
فاطمه می دید که با تبدیل نظام امامت به نظام خلافت ناخودآگاهی جانشین خودآگاهی و ناخداآگاهی به تدریج جانشین خداآگاهی خواهد شد و این حرکت سرانجام طلا را در معبد زندگی جانشین خدا خواهد ساخت و مسجد را، که پایگاه مقاومت در مقابل زر و زور و تزویر است، به پایگاه زرو زور و تزویر تبدیل خواهد کرد و عصرسیاه ریا و نیرنگ جانشین دوران روشنای صداقت و توحید خواهد شد:عصری که در آغازش تزویر و در پایانش زور و زر برمردم حکومت خواهد کرد و سرنوشت مردمم را در دست خود خواهد گرفت و مردم را به پرستش خاک ناگزیر خواهد کرد...
صفحات کتاب :
158
کنگره :
‫‬‭BP27/2‫‫‬‭‬‭/ز874ف2 1393
دیویی :
‫‬‭297/973
کتابشناسی ملی :
3062505
شابک :
978-600-175-524-8
سال نشر :
1393
شابک دیجیتال :
978-600-03-2433-9

کتاب های مشابه فاطمیت فاطمه و تاریخ