نظر شما چیست؟
(1) ای آن که یادش یادآوران را شرف و سرافروزی بُوَد، و سپاسش سپاس گزاران را رستگاری و پیروزی باشد، و طاعتش فرمانبران را نجات و بهروزی دهد؛ بر محمّد و خاندانش درود فرست، و قلب هایمان را به یادکرد خود از یاد دیگران بازدار، و زبان مان را به شکرت از شکر دیگران، و اعضایمان را به طاعتت از طاعت دیگران مشغول ساز؛ (2) بارخدایا، اگر وقت فراغتی نصیبمان کرده ای چنان نما که فراغتی سالم باشد که گناهی در آن گریبانمان نگیرد...

کتاب های مشابه دعای یازدهم امام سجاد (ع): در طلب و خواستاری عاقبت خیر