کتاب جادوی مهارت های کلامی در ارتباطات موثر pdf

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,000
نظر شما چیست؟
بکارگیری مهارتهای کلامی با آدمیان در مسیر زندگی، خلق خوش می آفریند و ارتباطات انسانی را در جهت فرایندهای مثبت آن افزایش داده و ما را به فهم وقایع پیرامون مان سوق می دهد و به درک واقعی در معنای زندگی می رساند.
قوه ی ادراک در مهارت های کلامی، ماحصلی از ذهنی صلح آمیز ما است، تمام تعارضات ما در زندگی روزمره به خاطر عدم توانایی است که در تفهیم و تفهم داریم، سوء تفاهمات در ارتباطات گفتاری، و با هم بودن بین ما و دیگران را به رکود می کشاند
کتابشناسی ملی :
2157837
شابک :
9-103-235-964-978
سال نشر :
1390
صفحات کتاب :
106
کنگره :
‫‭LB1575/8‫‭‭/ح5ج2 1390
دیویی :
‫‭372/6

کتاب های مشابه جادوی مهارت های کلامی در ارتباطات موثر