نظر شما چیست؟
پیدایش جنبش اجتماعی بین المللی طرف دار جهانی سازی از پائین، شرایط کنش انسانی را دگرگون می سازد. این جنبش امکانات و مقدورات تازه ای برای پرداختن به قضیه جهانی سازی از بالا و نیز مسائل دیرپای فقر، ظلم، جنگ و نابودی محیط زیست فراهم می آورد، اما شروع جنبش یک چیز است و دگرگون ساختن جهان چیز دیگر...
سال نشر :
1392
صفحات کتاب :
242
کنگره :
‫‬‭HN59/2‫‬‭/ب4ج9 1392
دیویی :
‫‬‭303/484
کتابشناسی ملی :
3165360
شابک :
978-964-12-0456-5‬‬

کتاب های مشابه جهانی سازی از پایین