امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,900
نظر شما چیست؟
صحنه اول:
بیابانی با سنگ و خارو تک درختی در راست یا چپ صحنه و پرده ای سفید در انتها، که صحنه های مربوط به نمایش سایه برآن نمایان می شود.
با تابش نور بر پرده، خورشید تابان بربالای پرده دیده می شود.سپس، سایه دو هدهد یک رفتاری مضحک دارد...
هد هد یک:
خدا خدا خدا خدا
ای وای چقدر گرمه هوا
آتیش می آد از آسمون
می خواد بگیره جونمون
دلم یه چیکه آب می خواد
خوابم می آد و خواب می خواد
هدهد دو:
کجاست چشمه پرآب؟...
صفحات کتاب :
52
کنگره :
‫PIR8044‭‬ ‭/و76‫‬‮‭خ9 1389
دیویی :
‫‭8‮فا‬2/62
کتابشناسی ملی :
1873182
شابک :
978-964-506-824-8‬
سال نشر :
1389
شابک دیجیتال :
978-600-03-2446-9

کتاب های مشابه خوبی کن و با خدا باش