امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,000
نظر شما چیست؟
صفحه آرایی یکی از مراحل تولید کتاب است که نقش برجسته ای در شیوه ی عرضه ی محتوا به مخاطبان دارد. یکی از چیزهایی که کار صفحه آرایی را با سختی و سردرگمی همراه می کند، نبود روشی مشخص و وابستگی کار صفحه آرایی به هنر و سلیقه ی شخصی است. از آن جا که در مجموعه نوشته های خود، هیچ یک از مراحل تولید کتاب را بدون شیوه و قاعده نگذاشته ام، بر آن شدم که برای صفحه آرایی نیز قواعدی بنویسم تا آن را از پراکنده کاری و بی قاعدگی رها سازم و به آن نظم بدهم. ازهمین رو، تجربه های خود در دوران کار آماده سازی کتاب را نوشتم تا به این کار نیز سامان بیش تری دهم.
صفحات کتاب :
110
کنگره :
‫‬‭Z246‫‭/س4ق9 1394
دیویی :
‫‬‭686/2252
کتابشناسی ملی :
3862168
شابک :
‭978-600-7269-06-0
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه قواعد صفحه آرایی