کتاب یاد بگیریم بشنویم یاد بگیریم توجه کنیم pdf

کتابی ضروری برای والدین در کمک به کنترل رفتار و همدلی کودکان

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,500
نظر شما چیست؟
امروزه بسیاری از کودکان مشکلات رفتاری متعددی دارند و از جمله ی آن ها، مشکلاتی مثل حاضر جوابی، عدم حسِّ همکاری و یا مشکلات جدّی تری مانند شر به پا کردن و زدن کودکان دیگر.

شاید شما توصیه های رایج و متعارف زیر را برای رفتار با کودکان شنیده و یا خوانده باشید.

توصیه های زیر اصول اساسی تربیت بچّه هایی هستند که مشکلات رفتاری دارند:
* ریشه یابی بدرفتاری فرزندتان
* اعمال قواعد ثابت و داشتن انتظاراتی متناسب با سن فرزندتان
* الگوی خوبی باشید
* اتّخاذ روش مناسب در برابر بدرفتاری (مانند محروم کردن از بازی و گرفتن امتیازات)

این اصول همواره کارآمدند؛ امّا، این کتاب، راهکاری جدید برای کمک به کودکانی که مشکل رفتاری دارند ارائه می کند. فعّالیت هایی که در این کتاب آمده است، به شما کمک می کند تا به فرزندانتان مهارت های عاطفی، اجتماعی و رفتاری که برای مهربان تر بودن، با ملاحظه بودن و داشتن حسِّ همکاری بیش تر، لازم دارند بیاموزید.

اطّلاعات این کتاب به کودک شما کمک می کند تا عصبانیتش را مدیریت کند، میزان درکش را از دیگران افزایش دهد، ارزش کمک و مراقبت را بفهمد و چیزهای بسیار دیگری که بی شک برایش مفید خواهد بود. هر یک از این فعّالیت ها به کودک شما مهارت هوش عاطفی را می آموزد و هنگامی که این مهارت جدید را آموخت، نه تنها در خانه رفتارش بهبود می یابد، بلکه با کمک این عملکردها دوستان جدیدی پیدا می کند و رفتار خوبش موجب موفقیت در مدرسه و کارش می شود.

کودکان مهارت های هوش عاطفی را درست مانند مهارت های ورزشی و درسی می آموزند: یعنی از طریق تمرین و تشویق. فرزند شما نیاز به تشویق و راهنمایی هایی که شما از این کتاب می آموزید دارد.
کتابشناسی ملی :
2509303
شابک :
5 - 00 - 5996 - 600 - 978
سال نشر :
1390
صفحات کتاب :
136
کنگره :
‫‭‭‭‭‭‭BF575‭‬ ‭/ھ8‫‭‭‭‭ش9 1390
دیویی :
‫‭‭‭‭177/7

کتاب های مشابه یاد بگیریم بشنویم یاد بگیریم توجه کنیم