امتیاز
5 / 4.2
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
نوشته ی مترجم: این داستان در سایت رسمی دارن شان در لیست کتاب ها قرار دارد، امّا داستانی کوتاه است و از دنیایی حرف می زند که جنگی در کار نیست و بچه ها آسیب نمی بینند. در کل یکی از داستان های قشنگ این نویسنده ی فانتزی است.

هاگروسان به جهانیان، پیامی می دهد. این انسان ها هستند که مسبب رنج و سختی در جهان شده اند. این همه بدی و جنگ و چیزهایی که تحت تاثیر آن ها قرار گرفته اند، همگی زیر سر خاکیان هست. این آدمیان هستند که سرنوشت زمین را می سازند و آینده ی آن را تعیین می کنند.

کتاب های مشابه هاگروسان