امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
زنهایی که جلوی در خانه ها روی نیمکتهای سنگی نشسته بودند خبر را دهان به دهان بهم رساندند . بعضی از آنها برای کشیدن صلیب بروی سینه دستان خود را که در دامن گره کرده بودند بالا بردند . پشت سر آنها درهای تیره رنگ خانه ها باز میشد . طرفهای غروب بود درآن ساعت زنها با لباسهای مشکی و شالی بر روی سر از خانه خارج می شدند و در آن خیابان سراشیبی که به راهرو شباهت داشت کنار هم روی نیمکتها می نشستند...

کتاب های مشابه بندر