نظر دیگران

نظر شما چیست؟
(1) خدایا، بر تندرستی ام که پیوسته تاکنون از آن برخوردار بوده ام تنها تو را می ستایم، و بر بیماری ام که اینک پدید آورده ای فقط تو را با ستایش و مدح می خوانم، (2) نمی دانم، پروردگارا، کدامین حال برای سپاس به درگاهت سزاوارتر بود، و کدامین وقت به ستودنت شایسته تر، (3) به گاه صحت که نعمت های شیرین خود را گوارایم ساختی، و با آن برای کسب خشنودی و عنایتت نشاطم بخشیدی، و بر انجام دادن تکالیف که خود توفیقش بدادی توانایم فرمودی.

کتاب های مشابه دعای پانزدهم امام سجاد (ع): به گاه بیماری و کسالت